کتاب های علوم تربیتی پیام نور
تبلیغات ویژه

برای تبلیغات ویژه با ما تماس بگیرید

تبلیغات پیام نوری

نمونه سوالات دروس عمومی

قابل استفاده همه پیام نوری ها

دانلود با فرمت PDF

ارشد فراگیر

بسته های آموزشی ارشد فراگیر

کارشناسی ارشد فراگیر

نمونه سوالات پیام نور

با پاسخنامه / کلیه رشته ها

نمونه سوالات پیام نور


برچسب: منابع پیام نور

کتاب های علوم تربیتی پیام نورکتاب های علوم تربیتی پیام نور

مجموعه کتاب های علوم
تربیتی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

tarbiati22 کتاب های علوم تربیتی پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب ۱ سی دی می باشد

لیست
کتابها :


۱ آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي حافظي
۲ آموزش بزرگسالان ابراهیم زاده
۳ آموزش بزرگسالان بیک زاده
۴ آموزش بزرگسالان پور شهسواری
۵ آموزش بزرگسالان تفضلی مقدم
۶ آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه تفضلی مقدم
۷ آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه ژاله پور
۸ آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی متوسطه دكتر شبيري
۹ آموزش و پرورش تطبیقی اژدری فام
۱۰ آموزش و پرورش تطبیقی بیک زاده
۱۱ آموزش و پرورش کودکان استثنایی تفضلی مقدم
۱۲ آموزش و پرورش کودکان استثنایی رضایی
۱۳ آموزش و پرورش کودکان استثنایی میر بلوک بزرگی
۱۴ آموزش هنر ملك افضلي
۱۵ ادبيات كودكان فرخ پور
۱۶ اصول برنامه ریزی آموزشی عظیمی
۱۷ اصول برنامه ریزی درسی پاشایی
۱۸ اصول برنامه ریزی درسی نعمتی
۱۹ اصول بودجه دولتي در آموزش و پرورش حافظي
۲۰ اصول بهداشت و كمك هاي اوليه دكتر ابراهيمي
۲۱ اصول مدیریت آموزشی سرمدی
۲۲ اصول مدیریت آموزشی شريف زاده
۲۳ اصول مدیریت آموزشی عظیمی
۲۴ اصول و مبانی آموزش و پرورش اژدری فام
۲۵ اصول و مبانی آموزش و پرورش بیک زاده
۲۶ اصول و مبانی آموزش و پرورش جهان آرا
۲۷ اصول و مبانی آموزش و پرورش ظلي
۲۸ اقتصاد آموزش و پرورش فرحمند حبيبي
۲۹ برنامه‌ريزي درسي يزداني
۳۰ بهداشت عمومي قبادي
۳۱ بهداشت عمومی هدايتی آذري
۳۲ بهداشت مدارس حافظي
۳۳ تاریخ آموزش و پرورش در تاریخ اسلام دكترسعیدی
۳۴ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران ظلي
۳۵ جامعه شناسي آموزش و پرورش دكتر سرمدي
۳۶ جامعه شناسي آموزش و پرورش محبوبي
۳۷ درس سنجش و اندازه‌گيري پاشايي
۳۸ راهنمايی تحصيلی و شغلی بيک زاده
۳۹ راهنمايی تحصيلی و شغلی اژدری فام
۴۰ راهنمايی تحصيلی و شغلی آقا جانبگلو
۴۱ روابط انساني در سازمانهاي آموزشي شريف زاده
۴۲ روانشناسی اجتماعی پورشهسواری
۴۳ روانشناسی اجتماعی محبوبي
۴۴ روانشناسی بازي حيدري
۴۵ روانشناسی تربيتی پاشايي
۴۶ روانشناسی تربيتی خليلی زاده
۴۷ روانشناسی تربيتی رضايی
۴۸ روانشناسی تربيتی رنج بخش
۴۹ روانشناسی تربيتی غلام زاده صفار
۵۰ روانشناسی تربيتی فرج الهی
۵۱ روانشناسی در سازمانهای آموزشی سرمدی
۵۲ روانشناسی رشد۱ تفضلی مقدم
۵۳ روانشناسی رشد۲ يزدانی
۵۴ روانشناسی رشد۲ سرمدی
۵۵ روانشناسی شخصيت تفضلی مقدم
۵۶ روانشناسی شخصيت خليلی زاده
۵۷ روانشناسی شخصيت آقا جانبگلو
۵۸ روانشناسی کودکان استثنايی رنج بخش
۵۹ روش تحقيق پيشرفته ابراهيم زاده
۶۰ روشها و فنون تدریس جهان آرا
۶۱ روشها و فنون تدریس دارابی عمارتی
۶۲ روشها و فنون تدریس ظلي
۶۳ روشهاي آماري در علوم تربيتي عظيمي
۶۴ روشهاي آماري در علوم تربيتي و روانشناسي دارابي عمارتي
۶۵ روشهای ارزیابی آموزشی رضایی
۶۶ روشهای ارزیابی آموزشی نعمتی
۶۷ زبان آموزي حيدري
۶۸ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی آقاجانبگلو
۶۹ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی پور شهسواری
۷۰ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی عظیمی
۷۱ فلسفه آموزش و پرورش رضايی
۷۲ فلسفه آموزش و پرورش زاهدی
۷۳ كليات فلسفه واحدي فرد
۷۴ مباني جامعه شناسي كياني
۷۵ متون زبان انگليسي در برنامه ريزي آموزشي منجمي
۷۶ مديريت اسلامی سرمدی
۷۷ مديريت عمومی سرمدی
۷۸ مديريت عمومی شريف زاده
۷۹ مسائل نوجوانان و جوانان تفضلی مقدم
۸۰ مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی يزدانی
۸۱ مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی شريف زاده
۸۲ مقدمات برنامه ريزی آموزشی و درسی زاهدی
۸۳ مقدمات تکنولوژی آموزش جهان آرا
۸۴ مقدمات تکنولوژی آموزش ژاله پور
۸۵ مقدمات تکنولوژی آموزش شهركي پور
۸۶ مقدمات تکنولوژی آموزش ظلي
۸۷ مقدمات تکنولوژی آموزش نعمتی
۸۸ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی مير بلوک بزرگی
۸۹ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی پور شهسواری
۹۰ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی پور اصغر
۹۱ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی آقا جانبگلو
۹۲ مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی ژاله پور
۹۳ مقدمات مديريت آموزشی كاتب
۹۴ مقدمات مديريت آموزشی مهتری آرانی
۹۵ مشاوره و راهنمايی يزدانی
۹۶ مشاوره و راهنمايی اژدری فام
۹۷ مشاوره و راهنمايی دارابی عمارتی
۹۸ نظرات و راهنمايی تعليماتی ژاله پور
۹۹ نظرات و راهنمايی تعليماتی فرج الهی

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی ۸۵
تا سال ۸۸ :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه ۱ – اندیشه ۲ – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
- انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی۱ – تربیت بدنی ۲ –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی
مقدماتی ۲ – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز ۱ – آمار و احتمال ۲ – آمار ریاضی ۱ – انالیز عددی ۱ – انالیز ریاضی ۲ –
فیزیک ۱ – فیزیک ۲ – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه ۱ – ریاضی ۱ – ریاضی ۲ –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!

tarbiati11 کتاب های علوم تربیتی پیام نور


547125429a091e2b5ab76df17378b9ac35 کتاب های علوم تربیتی پیام نور

کتاب های شیمی پیام نورکتاب های شیمی پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
شیمی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

chemi22 کتاب های شیمی پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب ۳ سی دی می باشد

لیست کتابها
:

۱ آزمايشگاه شيمي آلي دكترمعصومي
۲ آزمايشگاه شيمي آلي۲ حليمي
۳ آزمايشگاه شيمي تجزيه ۲ مولوي
۴ آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي قرباني كلهر
۵ آزمايشگاه شيمي تجزيه دستگاهي دكتر ميزاني
۶ آزمايشگاه مباني بيوشيمي مولوي
۷ آزمايشگاه مباني شيمي آلي دكتر بنايي
۸ آزمايشگاه شيمي معدني۱ قهري صارمي
۹ اسپكتروسكوپي اتمي توللي
۱۰ اسپكتروسكوپي تجزيه اي ۱ دكترنژاد علي
۱۱ اسپكتروسكوپي مولكولي توللي
۱۲ اصول محاسبات شيمي صنعتي لطفياني
۱۳ اصول صنايع شيميايي دكترعطاران
۱۴ اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي مولوي
۱۵ الكتروشيمي صنعتي مظفري
۱۶ تاريخ علم شيمي آمي سما
۱۷ جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكترمعصومي
۱۸ جداسازي و شناسايي تركيبات آلي دكتر وصالي
۱۹ روش استفاده از متون علم شيمي مولوي
۲۰ روش تجزيه مقادير بسيار كم يگانه فعال
۲۱ روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي توللي
۲۲ ریاضی عمومی ۱ دسترنج
۲۳ سنتز تركيبات آلي معتمدي
۲۴ سنتز تركيبات آلي با روش گسستن دكتر ستار ارشدي
۲۵ شيمي آب دكتر سقط فروش
۲۶ شيمي آلي ۱ بنايي
۲۷ شيمي آلي ۱ جليل لاري
۲۸ شيمي آلي ۱ معتمدي
۲۹ شيمي آلي ۱ دكتر معصومي
۳۰ شيمي آلي ۲ بنايي
۳۱ شيمي آلي ۲ جليل لاري
۳۲ شيمي آلي ۲ دكتر معصومي
۳۳ شيمي آلي ۲ معتمدي
۳۴ شيمي آلي ۳ دكتر ستار ارشدي
۳۵ شيمي آلي ۳ دكترصالح مقدم
۳۶ شيمي آلي ۳ جليل لاري
۳۷ شيمي آلي ۳ معتمدي
۳۸ شيمي آلي پيشرفته بنايي
۳۹ شيمي آلي فلزي دكتر دلاور
۴۰ شيمي پيش دانشگاهي نوروز اصل
۴۱ شيمي پيش دانشگاهي محمدي پور
۴۲ شيمي تجزيه ۱ دكتربهرامي فر/ يزداني
۴۳ شيمي تجزيه ۱ قرباني كلهر
۴۴ شيمي تجزيه ۱ دكترنژاد علي
۴۵ شيمي تجزيه ۲ دكتر بهرامي فر/ يزداني
۴۶ شيمي تجزيه ۲ پايه قدر
۴۷ شيمي تجزيه ۲ دكتر زرين اسحاقي
۴۸ شيمي تجزيه ۲ قرباني كلهر
۴۹ شيمي تجزيه دستگاهي قرباني كلهر
۵۰ شيمي تجزيه دستگاهي دكتر جوانبخت
۵۱ شيمي تجزيه دستگاهي دكترعطاران
۵۲ شيمي تجزيه دستگاهي دكتر زرين اسحاقي
۵۳ شيمي صنايع معدني دكتر حكيمي
۵۴ شيمي عمومي فراهاني
۵۵ شيمي عمومي۱ دكتر جوانبخت
۵۶ شيمي عمومي۱ محمدي مباركه
۵۷ شيمي عمومي۱ دكتر منفرد
۵۸ شيمي عمومي۱ مولوي
۵۹ شيمي عمومي۱ نوروز اصل
۶۰ شيمي عمومي۲ دكتر بهرامي فر/ يزداني
۶۱ شيمي عمومي۲ دكتر جوانبخت
۶۲ شيمي عمومي۲ لطفياني
۶۳ شيمي عمومي۲ محمدي پور
۶۴ شيمي عمومي۲ اكبر زاده
۶۵ شيمي عمومي۲ نوروز اصل
۶۶ شيمي فيزيك آلي حليمي
۶۷ شيمي فيزيك ۱ دكتر عطاران
۶۸ شيمي كوانتمي افتاده
۶۹ شيمي كوانتمي دکتر اشرفی
۷۰ شیمی کوانتمی بهجت منش اردكاني
۷۱ شيمي معدني۱ محمد حكيمي
۷۲ شيمي معدني۱ دكتردلاور
۷۳ شيمي معدني۲ دكتر سقط فروش
۷۴ شيمي معدني۲ محمد حكيمي
۷۵ شيمي و تكنولوژي مواد غذايي مظفري
۷۶ شيمي هسته‌اي دكتر دلاور
۷۷ كرماتوگرافي دكتر نژادعلي
۷۸ طيف سنجي مولكولي دكتر اكبري
۷۹ طيف سنجي مولكولي۲ دكترزرين اسحاقي
۸۰ فیزیک پایه۱ جنوبی
۸۱ فیزیک پایه۲ جنوبی
۸۲ كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي دكتر وصالي
۸۳ كارگاه شيشه گري دكتراكبري
۸۴ مباحث نوين در شيمي آلي جليل لاري
۸۵ مباني شيمي پليمر ستار ارشدي
۸۶ مباني كامپيوتر و برنامه نويسي افتاده
۸۷ معادلات ديفرانسيل معمولي صفار اردبيلي
۸۸ نظريه گروه شيمي دكتر حكيمي

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی ۸۵
تا سال ۸۸ :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه ۱ – اندیشه ۲ – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
- انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی۱ – تربیت بدنی ۲ –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی
مقدماتی ۲ – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز ۱ – آمار و احتمال ۲ – آمار ریاضی ۱ – انالیز عددی ۱ – انالیز ریاضی ۲ –
فیزیک ۱ – فیزیک ۲ – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه ۱ – ریاضی ۱ – ریاضی ۲ –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!

chemi11 کتاب های شیمی پیام نور


547125429a091e2b5ab76df17378b9ac33 کتاب های شیمی پیام نور

کتاب های جغرافیا پیام نورکتاب های جغرافیا پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
جغرافیا
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

joghraphia12 کتاب های جغرافیا پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب
۲ سی دی می باشد

لیست
کتابها :


۱ آب وهواي كره زمين شهداد
۲ آب وهواي كره زمين دكتر عطايي
۳ آب وهواي كره زمين نیک اندیش
۴ آمار احتمال۱ دكتر جاوري
۵ اصول و روشهای برنامه ریزی روستايي دكتراسماعيلي
۶ اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای دكترصلاحی اصفهانی
۷ اصول سنجش از دور دكتر آروین
۸ اصول سنجش از دور دكتر میرکتولی
۹ اقتصاد روستايي دكتر سميعي
۱۰ اقتصاد كوچ نشينان ايران طهماسبی پاشا
۱۱ اصول جغرافياي قاره ها دكتر عطايي
۱۲ اقلیم شناسی (آب و هوا شناسی) بابایی
۱۳ اقلیم شناسی ایران (آب و هوای ایران) بابایی
۱۴ برنامه ریزی روستایی در یران طالشي
۱۵ برنامه ریزی شهری در ایران صابری فر
۱۶ برنامه ریزی شهری در ایران مرصوصی
۱۷ تاریخ علم جغرافیا شهداد
۱۸ جغرافیای آبها دكترعربی
۱۹ جغرافیای آبها نیک اندیش
۲۰ جغرافیای اقتصادی۲ مرصوصی
۲۱ جغرافیای اقتصادی ۲ دكتر صلاحی اصفهانی
۲۲ جغرافیای اقتصادی ایران۱ طالشی
۲۳ جغرافیای اقتصادی ایران۱ طهماسبی پاشا
۲۴ جغرافیای اقتصادی ایران ۱ دكتر عربی
۲۵ جغرافياي انساني ايران كديور
۲۶ جغرافیای روستایی ایران دكتر صلاحی اصفهانی
۲۷ جغرافیای روستایی ایران طالشی
۲۸ جغرافیای زیستی شهداد
۲۹ جغرافیای زیستی شائمی
۳۰ جغرافياي شهري و روستاشناسي دكتر موسي كاظمي
۳۱ جغرافياي كواترنر تقي زاده
۳۲ جغرافیای کوچ نشینی طهماسبی پاشا
۳۳ درآمدی به اقتصاد شهری ديوسالار
۳۴ روابط متقابل شهر و روستا با تاكيد برايران علي اكبري
۳۵ رياضيات عمومي ۲ حجتي
۳۶ زمین شناسی ایران محمدی
۳۷ زمین شناسی برای جغرافیا عربی
۳۸ زمین شناسی برای جغرافیا شهداد
۳۹ زمین در فضا شهداد
۴۰ زمین در فضا دكتر آروين
۴۱ ژئومورفولوژی ایران تقی زاده
۴۲ ژئومورفولوژی دینامیک دكترعربی
۴۳ ژئومورفولوژی دینامیک تقی زاده
۴۴ ژئومورفولوژی ساختمانی نیک اندیش
۴۵ سیستم های اطلاعات جغرافیایی بابایی
۴۶ سیستم های اطلاعات جغرافیایی تقي زاده
۴۷ سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ريزي شهري و منطقه‌اي دكتر رستمي
۴۸ شهر‌ها و شهرک های جدید مرصوصی
۴۹ فلسفه جغرافیا مرصوصی
۵۰ کاربرد جمعیت شناسی در جغرافیا حجتی شرق
۵۱ کاربرد کامپیوتر در جغرافیا بابايي
۵۲ کاربرد کامپیوتر در جغرافیا دكتر عطايي
۵۳ کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره‌ای درجغرافیا دكترمیر کتولی
۵۴ کاربرد جغرافیا در برنامه ریزی شهری وروستایی دكترعطایی
۵۵ کارگاه برنامه ریزی روستایی طالشی
۵۶ کارگاه برنامه ریزی شهری مرصوصی
۵۷ کارگاه برنامه ریزی شهری دكتر میر کتولی
۵۸ کارتوگرافی تقی زاده
۵۹ کلیات علم اقتصاد دكتر لشکری
۶۰ مبانی اقلیم شناسی دكتر عطایی
۶۱ مبانی اقلیم شناسی نیک اندیش
۶۲ مباني جغرافياي اقتصادي عمومي (كشاورزي) دكترصلاحي اصفهاني
۶۳ مباني جغرافیای انسانی به زبان خارجی۱ نیک اندیش
۶۴ مبانی جغرافیای روستايي دكتر صلاحي اصفهاني
۶۵ مبانی جغرافیای شهری دكترموسی کاظمی
۶۶ نقشه برداری اسدی نیا
۶۷ نقشه برداری نظری دكتر آروین
۶۸ نقشه خوانی در جغرافیا دكترمیر کتولی
۶۹ نقشه خوانی طهماسبی پاشا

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی ۸۵
تا سال ۸۸ :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه ۱ – اندیشه ۲ – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
- انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی۱ – تربیت بدنی ۲ –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی
مقدماتی ۲ – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز ۱ – آمار و احتمال ۲ – آمار ریاضی ۱ – انالیز عددی ۱ – انالیز ریاضی ۲ –
فیزیک ۱ – فیزیک ۲ – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه ۱ – ریاضی ۱ – ریاضی ۲ –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!

joghraphia21 کتاب های جغرافیا پیام نور


547125429a091e2b5ab76df17378b9ac31 کتاب های جغرافیا پیام نور

کتاب های مدیریت دولتی پیام نورکتاب های مدیریت دولتی پیام نور

مجموعه کتاب های مدیریت
دولتی
دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

modiriat12 کتاب های مدیریت دولتی پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب ۱ سی دی می باشد

لیست
کتابها :


۱ آمار و کاربرد آن بر مدیریت الوداری
۲ آمار و کاربرد آن بر مدیریت رحمتی
۳ اصول حسابداری۱ دكتر حضوری
۴ اصول حسابداری۲ دكتر حضوري
۵ اقتصاد خرد خداداد كاشي
۶ اقتصاد خرد دكترغفاری
۷ اقتصاد خرد فرحمند حبيبي
۸ تحقیق در عملیات حیدری
۹ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی
۱۰ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها فهیم طالبی
۱۱ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر سرلک
۱۲ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موسوي
۱۳ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دكتر موغلی
۱۴ توسعه اقتصادي دكتر لشكري
۱۵ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرحمندحبیبی
۱۶ حسابداری دولتی دكتر حضوری
۱۷ حقوق اساسی ناصحی
۱۸ حقوق اساسي كاتب
۱۹ روش تحقیق در مدیریت دكتراحمدی
۲۰ روش تحقیق در مدیریت دكتر حضوری
۲۱ روش تحقیق در مدیریت درویش
۲۲ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۱ صحت خواه
۲۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲ سلطانی
۲۴ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۲ میرزایی
۲۵ زبان تخصصي۱ ثمربخش تهراني
۲۶ زبان تخصصي۱ منجمي
۲۷ زبان تخصصي۲ ثمربخش تهراني
۲۸ زبان تخصصي۲ منجمي
۲۹ سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دكتر رسولی
۳۰ سير انديشه و تحول نهادهاي اداري جمشيدي
۳۱ سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر حسینی
۳۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت دكتر سرلک
۳۳ فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر احمدي
۳۴ فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش
۳۵ فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دكتر سرلک
۳۶ مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكتر اميرخانی
۳۷ مباحث ویژه در مدیریت دولتی فهیم طالبی
۳۸ مباحث ویژه در مدیریت دولتی دكترموغلی
۳۹ مبانی سازمان و مدیریت دكتر اميرخانی
۴۰ مبانی سازمان و مدیریت درویش
۴۱ مبانی سازمان و مدیریت دكتر موغلی
۴۲ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو
۴۳ مبانی مدیریت دولتی۱ فیاضی
۴۴ مبانی مدیریت دولتی۱ دكتر موسوي
۴۵ مبانی مدیریت دولتی۲ دكتر اميرخانی
۴۶ مبانی مدیریت دولتی۲ فیاضی
۴۷ مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دكتر اميرخانی
۴۸ مدیریت تحول سازمانی دكتر رسولی
۴۹ مدیریت تطبیق درویش
۵۰ مدیریت تعاونیها درویش
۵۱ مدیریت تولید دكتر اميرخانی
۵۲ مدیریت رفتار سازمانی دكتر احمدی
۵۳ مدیریت رفتار سازمانی الوداری
۵۴ مدیریت رفتار سازمانی دكتر رسولی
۵۵ مدیریت رفتار سازمانی رافعی
۵۶ مدیریت رفتار سازمانی كاتب
۵۷ مدیریت رفتار سازمانی دكتر موغلی
۵۸ مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی
۵۹ مدیریت مالی۱ شفیع زاده
۶۰ مدیریت مالی۱ صلواتی
۶۱ مدیریت مالی۲ هدایتیان
۶۲ مدیریت منابع انسانی دكتراحمدی
۶۳ مدیریت منابع انسانی دكتر رسولی
۶۴ مدیریت منابع انسانی دكتر سرلک
۶۵ مقدمه اي برروش تحقيق درمديريت دكتر خدابخش

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی ۸۵
تا سال ۸۸ :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه ۱ – اندیشه ۲ – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
- انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی۱ – تربیت بدنی ۲ –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی
مقدماتی ۲ – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز ۱ – آمار و احتمال ۲ – آمار ریاضی ۱ – انالیز عددی ۱ – انالیز ریاضی ۲ –
فیزیک ۱ – فیزیک ۲ – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه ۱ – ریاضی ۱ – ریاضی ۲ –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!

modiriat21 کتاب های مدیریت دولتی پیام نور


547125429a091e2b5ab76df17378b9ac29 کتاب های مدیریت دولتی پیام نور

کتاب های ادبیات پیام نورکتاب های ادبیات پیام نور

مجموعه کتاب های رشته
ادبیات دانشگاه
پیام نور

به همراه امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

adabiat12 کتاب های ادبیات پیام نور

این مجموعه استثنایی در
قالب ۱ سی دی می باشد

لیست
کتابها :


۱آشنایی با ادبیات معاصر ایران(نثر) دكتر کوپا
۲ آشنایی با علوم قرآنی بهمن تاجانی
۳ ادبیات معاصر ۱ (نظم) دكتر کوپا
۴ ادبیات معاصر ۲ دكتر موسوي
۵ انواع ادبی دكتر جعفری
۶ انواع ادبی دكتر محمدی بدر
۷ انواع ادبی مسعودی فرد
۸ بدیع دكتر جعفری
۹ بدیع شكرايي
۱۰ بدیع مسعودي فرد
۱۱ بوستان سعدي توكلي مقدم
۱۲ تاریخ ادبیات ۱ دكترجعفری
۱۳ تاریخ ادبیات۲ دكترکوپا
۱۴ تاریخ ادبیات۲ دكتر موسوي
۱۵ تاریخ ادبیات ۳ دكتر کوپا
۱۶ تاريخ ادبيات ۳ دكتر موسوي
۱۷ تاریخ زبان فارسی سمایی
۱۸ تاریخ زبان فارسی دكترجعفری
۱۹ تاریخ بیهقی میرزایی
۲۰ حافظ ۲ دكتر كمالديني
۲۱ دستور زبان فارسی ۱ ابوالحسنی
۲۲ دستور زبان فارسی ۱ دكتر محمدی بدر
۲۳ دستور زبان فارسی ۱ مسعودی فرد
۲۴ دستور زبان فارسی ۲ دكتر محمدی بدر
۲۵ دستور زبان فارسی ۲ مسعودی فرد
۲۶ رودکی و منوچهری دكترزمانی
۲۷ رودکی و منوچهری دكترسرمدی
۲۸ زبان تخصصی۱ سمایی
۲۹ زبان تخصصی۲ سمایی
۳۰ سبک شناسی نظم وطن پرست
۳۱ سبک شناسی نثر دكتر کوپا
۳۲ سبک شناسی نثر وطن پرست
۳۳ سیاست نامه و قابوس نامه دكتر سرمدی
۳۴ سي قصيده از ناصر خسرو توكلي مقدم
۳۵ عروض و قافیه مسعودی فرد
۳۶ غزلیات خافظ دكترسرمدی
۳۷ فارسی عمومی دكتر زمانی
۳۸ فرخی سیستانی و کسایی مروزی دكتر محمدی بدر
۳۹ قرائت عربی۱ دكترحاجی مزدارانی
۴۰ قرائت عربی ۲ دكتر حاجی مزدارانی
۴۱ قواعد عربی۱ ابوالحسنی
۴۲ قواعد عربی۲ ابوالحسنی
۴۳ قواعد عربی۲ دكتر زمانی
۴۴ قواعد عربی۳ ابوالحسنی
۴۵ قواعد عربی۳ بهمن تاجانی
۴۶ قواعد عربی۳ دكتر زماني
۴۷ قواعد عربی ۴ دكتر زمانی
۴۸ قواعد عربی ۴ ابوالحسنی
۴۹ کشف السرار دكتر حاجی مزدارانی
۵۰ کلیله و دمنه۱ دكتر حاجی مزدارانی
۵۱ کلیله و دمنه۱ شکرایی
۵۲ گزیده قصاید خاقانی شکرایی
۵۳ گلستان سعدی میرزایی
۵۴ مثنوی۱ میرزایی
۵۵ مثنوی۲ میرزایی
۵۶ مرجع شناسی و روش تحقیق دكتر حاجی مزدارانی
۵۷ مرصاد العباد دكتر سرمدی
۵۸ مسعود سلمان دكتر سرمدی
۵۹ مسعود سلمان دكتر زمانی
۶۰ معاني و بيان ۱ دكتر موسوي
۶۱ معاني و بيان ۲ دكتر موسوي
۶۲ معانی و بیان ۲ شکرایی
۶۳ مقدمات زبانشناسی دكتر جعفری
۶۴ مقدمات زبانشناسی میرزایی
۶۵ مقدمات زبانشناسی سمایی
۶۶ منطق الطیر عطار شکرایی
۶۷ نقد ادبی دكترمحمدی بدر

adabiat31 کتاب های ادبیات پیام نور

لیست موضوعی امتحانات
پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی ۸۵
تا سال ۸۸ :


دروس عمومی :

آیین زندگی – اخلاق – اندیشه ۱ – اندیشه ۲ – اشنایی با قانون اساسی – انقلاب اسلامی
- انگیسی مقدماتی – فارسی عمومی – فارسی مقدماتی – جمعیت و تنظیم خاواده – مهارتهای
تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور – تفسیر موضوعی قران – تربیت بدنی۱ – تربیت بدنی ۲ –
زبان مقدماتی – زبان عمومی – اصول و مبانی مدیریت اسلامی – ریاضی مقدماتی ۱ – ریاضی
مقدماتی ۲ – تاریخ تحلیلی صدراسلام و…


دروس مشترک :

آنالیز ۱ – آمار و احتمال ۲ – آمار ریاضی ۱ – انالیز عددی ۱ – انالیز ریاضی ۲ –
فیزیک ۱ – فیزیک ۲ – مبانی ریاضی -منطق ریاضی – فیزیک پایه ۱ – ریاضی ۱ – ریاضی ۲ –
معادلات دیفرانسیل – سری های زمانی – تحقیق درعملیات – ذخیره و بازیابی اطلاعات –
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و …

adabiat21 کتاب های ادبیات پیام نور

این
مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!


547125429a091e2b5ab76df17378b9ac27 کتاب های ادبیات پیام نور

تبلیغات متنی | ویزا کارت | پی پال